9,000,000

Loại sản phẩm

Còn mới trên 95% , hoạt động tốt

Màu đen – 348033001237