4,000,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Hình thức 97%, hoạt động bình thường
Phụ kiện: Lens 55-250