13,000,000

Loại sản phẩm

Model: PSR-S950
Hoạt động tốt 85%.