760,000,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Fortune 2018 Nâu.
BS: 51G-540.16, SM: 2GDC227243, SK: 8GS7H0517003.
Phụ kiện: Cavet, giấy đăng kiểm, giấy ủy quyền, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận doanh nghiệp, biên bản hợp hội đồng cổ đông, con đội, bánh phụ