1,000,000

Loại sản phẩm

Màu sắc: màu đen
Tình trạng: Còn mới trên 95% , hoạt động tốt