2,500,000

Loại sản phẩm

Vàng 61%, trọng lượng 1,095

Hoá đơn mua vàng Mi Hồng