2,000,000

Loại sản phẩm

Tình trạng: Còn mới trên 95% , hoạt động tốt
Phụ kiện: không