6,500,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Mới trên 80%.
Đã qua sử dụng, có trầy sướt.
Hoạt động tốt.