5,500,000

Loại sản phẩm

Tình trạng: mới 90%, máy hoạt động tốt