Hoàn thành cấu trúc hệ thống quản trị hợp nhất ERP

Mốc quan trọng cho lộ trình phát triển: Chúng tôi hoàn thành cơ bản giai đoạn 1 của Hệ thống quản trị hợp nhất ERP cho đặc thù riêng của ngành cầm đồ (Hệ thống lõi quan trọng cho bước đi đường dài và mở rộng sau này của VietMoney). Hệ thống bao gồm 12 cấu phần: Từ việc tracking đơn hàng đăng ký online đa nguồn, check định giá bởi hệ thống, giao việc cho nhân sự, quản lý đơn hàng, phê duyệt, khởi tạo & quản lý hợp đồng, quản lý lưu kho, quản trị rủi ro, phân tích & quan hệ khách hàng.

Chúng tôi tự hào chỉ với đội ngũ nhân sự In-house trẻ nhưng với nhiệt huyết và tư duy sáng tạo có thể build lên một hệ thống quản trị mà doanh nghiệp khác cần đầu tư hàng triệu usd.